top of page

Jaký je potenciál vedlejších produktů biopaliv? Umíme využít jejich potenciálu v rámci cirkularity?

Autor článku: Barbara Klimek


Otázka zhodnocování vedlejších produktů výroby je zde již dlouho. Neobešla ani odvětví biopaliv a v současnosti si ji kladou stále častěji nejen evropští, ale i světoví lídři v tomto segmentu. Odpad, který vzniká při průmyslových procesech biotechnologické výroby se v současnosti využívá zejména k energetickým účelům, případně k výrobě krmiv pro zvířata nebo účelům s nižší hodnotou. Během Letní Výzvy Lifbee jsme se díky podpoře Nadačnímu fondu MAKRO Slovakia v Nadace Pontis a díky partnerovi Envien Group podívali s našimi účastníky na to, jak by se opětovným zhodnocením těchto vedlejších produktů mohl plně využít jejich potenciál.
Partner přímo z trhu


Lifbee Academy, přestože má v názvu právě akademii, chtěla být od začátku něco víc, než jen vzdělávací program. Chtěli jsme propojovat vědu s praxí na reálných zadáních. Proto je její součástí i 4-měsíční inkubační projektová část. Do programu však přibyla i Letní výzva. Na ní si naši účastníci zažijí jaké to je, pracovat na průzkumu trhu s lídry v různých odvětvích. A na zadáních, která běžně tyto firmy řeší ve svém podnikání. Žádné vymyšlené cvičné úkoly, ale reálné podnikatelské, vědecké i etické výzvy, které řeší stakeholdeři na trhu.


V tomto duchu jsme oslovili také společnost Envien Group, která patří k významným uskupením v oblasti produkce biopaliv, používaných v motorových palivech - v naftě a benzínu. Envien Group pro svou klíčovou výrobu biopaliv zajišťuje nákup vstupních zemědělských komodit a rostlinných olejů v objemech, které ji řadí mezi klíčové obchodní hráče v segmentu zemědělství ve Střední Evropě. Mezi hlavní produkty společnosti Envien Group patří bioetanol, biodiesel, olej, DDGS, řepkové šroty, glycerin, lecitinové kaly, kukuřice, řepka olejná, hnojiva, osiva, přípravky na ochranu rostlin či komplexní logistické služby a optimalizace dopravních procesů. Více o našem partnerovi se dočtete na stránce https://www.enviengroup.eu/en/.


Výsledkem nastartované spolupráce s Lifbee Academy bylo zadání pro průzkum trhu ekonomického zhodnocení post-fermentačního kukuřičného oleje jako vedlejšího produktu biorafinerie.


Valorizace kukuřičného oleje

V rámci průzkumů trhu zaměřených na potenciální valorizaci kukuřičného oleje se naše účastnické týmy spolu s mentory zaměřily na možnost zhodnocení látek s vysokou přidanou hodnotou, konkrétně fytosterolů, tokolů a karotenoidů. Každý ze tří inovačních vědeckých týmů se přitom zaměřil na jinou složku. Zkoumali ekologický a ekonomický potenciál dalšího využití těchto složek v potravinářství, kosmetice, farmacii a také v jiných specifických odvětvích.


Ekonomické zhodnocení tokoferolů a tokotrienolů řešil tým ve složení biochemik Martin Forbak, medicínská výzkumnice Laura Johanesová, Lucie Křenková, softwarový inženýr Juro Oravec a biochemička Anna Zaťková.
  • Co to jsou tokoferoly a tokotrienoly?

Snad nejznámějším představitelem těchto sloučenin je vitamín E. Ten se nachází až v 8 izometrických formách těchto tokoferolů a tokotrienolů.


Průzkumu trhu se zaměřením na karotenoidy se věnovala Simona Adamusová, výzkumník a byznys analytik Matej Kurtulík a studentka biomedicíny Kristýna Uličná.

  • Co jsou karotenoidy?

Tým se zaměřoval na karotenoidy lutein a zeaxantin. Ty patří mezi jedny ze 600 přírodně se vyskytujících karotenoidů a řadí se do skupiny xantofylů. Jsou to antioxidanty, které se nacházejí ve velké koncentraci v lidském oku. Karotenoidy plní například. funkci zachytávání světla a ochrany oka před UV zářením. Lidské tělo není schopno syntetizovat izomery luteinu a zeaxantinu a tyto živiny musíme získávat ze zdrojů potravy.


Ekonomické zhodnocení fytosterolů na trhu zkoumal tým ve složení farmaceut Dušan Zelina, výzkumnice Adrienn Dallos, vědecko-výzkumný pracovník Jakub Mihale a studentka biologie Miriam Hergovičová.
  • Co jsou fytosteroly?

Fytosteroly, neboli rostlinné steroly, jsou lipofilní sloučeniny, které jsou strukturou podobné cholesterolu. Mezi nejčastěji obsažené fytosteroly v rostlinách patří beta-fytosterol, stigmasterol a také fytostanoly. Za jedním z hlavních zdrojů fytosterolů můžeme považovat rostlinné oleje – tedy již i zmiňovaný kukuřičný olej. I fytosteroly umíme dostat do našeho organismu jen stravou.


Mentoři a expertíza

Samotní účastníci jsou často mladí odborníci a díky jejich expertíze se umíme věnovat takto náročným tématům. Kvalitu Letní výzvy nám pomáhali naplňovat i experti ze společnosti Envien Group Petra Ondrejíčková a Igor Pipiška.


Petra vystudovala postgraduální studium na Slovenské technické univerzitě se zaměřením na biochemii a biotechnologie. Od roku 2016 působí ve společnosti Envien Group jako specialista divize strategického rozvoje pro společnost ENVIRAL a. s., a v současnosti působí jako vedoucí výzkumu a vývoje v rámci Centra výzkumu a vývoje. Spolupracuje při tvorbě strategií a rozvoje v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů, koordinaci spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu se vzdělávacími a výzkumnými institucemi a při realizaci výsledků aplikovaného výzkumu a jejich zavádění do průmyslové praxe.


Igor je manažerem Centra výzkumu a vývoje, které je součástí Divize Rozvoje skupiny Envien Group. Před nástupem do ENVIRALu a CVV pracoval jako technický a obchodní konzultant pro země střední a východní Evropy a Balkánu v oblasti cementárenských technologií. V aktuální pozici je zodpovědný za konsolidaci informací a návrhů, které jsou na oddělení generovány a zároveň mám na starosti efektivní řízení úkolů spadajících do oblasti biopaliv, obnovitelných zdrojů energie a valorizace vedlejších produktů z výroby. Jeho hlavním zájmem je podpořit skupinu výzkumných pracovníků a transformovat projektové aktivity do reálných obchodních a technologických aplikací a přenést výsledky do budoucí průmyslové praxe.


Lessons Learned

Závěry průzkumů prezentovaly všechny tři týmy přímo našim mentorům a Envien Group chce aktivně pracovat s výstupy jako s inspirací. Kromě vyzkoušení si průzkumu trhu v praxi a získání hodnotných insightů od stakeholderů si týmy okusily i právní rámce spolupráce. Jelikož jde o interní know-how spolupráce probíhala exkluzivně pro partnera Envien.


Naši účastníci získali užitečné byznysové dovednosti i know-how při sledování parametrů jako:

  • aktuální nasazení na trhu a poptávka po daných vedlejších produktech biopaliv

  • technické parametry požadované trhem, technické podmínky výkupu, závislost čistoty a ceny

  • určování průmyslového množství, které je pro partnery zajímavé


Jako bonus k byznysovým dovednostem si týmy podle vlastních slov odnášejí i něco víc.  • "Člověk si umí zjistit a naučit se velké množství informací o tématu, které dosud neznal za velmi krátký čas."

  • "Už mám představu o časové a cenové náročnost výzkumu - hlavně ve farmaceutickém sektoru."

  • "Naučil jsem se jak získat důležité informace z přímé komunikace se stakeholdery."

  • „Týmová práce je silný nástroj motivace.“


Děkujeme za podporu Nadačnímu fondu METRO Slovakia v Nadácia Pontis, společnosti ENVIEN GROUP a ENVI-PAK, díky kterým se Letní výzva mohla uskutečnit.


Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page