top of page

Všeobecné podmienky účasti v programe Lifbee Academy

uzatvorené podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Zmluva“ alebo „Všeobecné podmienky“ alebo „VOP“)

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky upravujú pravidlá účasti na vzdelávacom programe Lifbee Academy, ktorý je spojený s integrovaným inovačným inkubátorom organizovanom občianskym združením BioHive o.z. a tvoria nedeliteľnú súčasť zmlúv Právneho rámca, pokiaľ v nich nie je povedané inak.

Upravujú taktiež práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. Organizátora a Účastníka Vzdelávacieho programu. 

Definície pojmov:

 

a) Organizátor 1 alebo Združenie: BioHive o.z., so sídlom Račianska 43, 831 02 Bratislava, IČO: 529 393 83, zapísané v Evidencii občianskych združení vedených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod reg. č. VVS/1-900/90-58548;

 

b) Organizátor 2: Lifbee Incubator s.r.o., so sídlom Karpatská 3108/18, 811 05  Bratislava, IČO: 52 922 596, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, Vložka č. 143555/B;

 

c) Organizátor alebo Organizátori sa rozumie Organizátor 1 alebo Organizátor 2 alebo Organizátor 1 a Organizátor 2.

 

d) Cieľom a predmetom činnosti Združenia je dobrovoľnou aktivitou svojich členov, odborne a materiálne vykonávať základnú činnosť združenia a to:

 • Vykonávať vzdelávacie činnosti pre mladých ľudí v oblasti prehlbovania sebarozvoja a tvorby vlastného produktu vo vedeckej, výskumnej alebo komerčnej sfére, alebo ich prepojením,

 • Robiť osvetu v oblasti popularizácie vedy, rozvoja vedeckého prostredia, úlohy biznisu vo vede,  aplikovaného výskumu a umiestnenia jeho produktov na trh,

 • Vytváranie systematických krokov k vytvoreniu motivujúceho prostredia, kde mladí ľudia budú  môcť slobodne tvoriť a venovať sa realizácii svojich nápadov,

 • Podporovať nadaných študentov a mladých ľudí v ich osobnom sebarozvoji formou udelenia, alebo sprostredkovania štipendií,

 • Organizovať podujatia a súťaže na popularizačnú činnosť a prezentačnú činnosť aktivít vyvíjaných BioHive o.z; 

 • Vydávanie, šírenie a predaj publikácií rozvíjajúcich témy sebarozvoja, aplikovaného výskumu, podnikania v oblasti vedy a výskumu, environmentálnych výziev, ľudského zdravia a podporné témy pre spomínané oblasti.

 • Vytvárať a sprostredkovať príležitosti pre zmysluplné spolupráce priemyslu, akadémie alebo inovačného sektora.

 • Vytvárať a sprostredkovať pracovné príležitosti pre mladých ludí na pomedzí priemyslu, akadémie a inovačného sektora.

 • Aktívne sa podielať na podpore a rozvoji inovatívnych startupov v oblasti prírodných vied, ľudského zdravia alebo environmentálnych problémov.

​​

e) Účastníkom alebo Študentom sa rozumie osoba, ktorá sa prihlásila na Vzdelávací program prostredníctvom prihlasovacieho formulára.  Za neplnoletého Účastníka koná jej zákonný zástupca v zmysle platných právnych predpisov, Účastníkom sa rozumie aj osoba uvedená v niektorej zo zmlúv tvoriacich Právny rámec;

 

f) Vzdelávacím programom Lifbee Academy alebo Vzdelávacím programom sa rozumie: 8 mesačný vzdelávací program s integrovaným inovačným inkubátorom, počas ktorého Účastníci absolvujú sériu online a osobných prednášok, workshopov, výziev a projektové vzdelávanie, počas ktorého pracujú na zadanom projekte v inovačnom inkubátore.  V rámci projektovej časti inovačného inkubátora sú Účastníci zaradení do tímov. Počet Účastníkov je obmedzený maximálne na 50 Účastníkov; 

 

g) Inovačným inkubátorom alebo Inkubátorom sa rozumie projektová časť Vzdelávacieho programu Lifbee Academy, pri ktorej účastníci pracujú na rozvoji podnikateľského nápadu, ktorý vytvoria v rámci programu. Účastníci sú podporovaní pri tvorbe a rozvoji nápadu štruktúrou programu, mentormi, odborníkmi a organizátormi programu Lifbee Academy. Tím vzniknutý v rámci vzdelávacieho programu Lifbee Academy sa môže s nápadom rozhodnúť pokračovať aj po ukončení Vzdelávacieho programu so zámerom jeho realizácie a komercializácie;

 

h) Právnym rámcom inovačného inkubátora sa rozumie systém zmlúv upravujúcich najmä mlčanlivosť, formalizáciu spolupráce tímov, prenos a prevod práv duševného vlastníctva alebo akékoľvek iné otázky s tým spojené, uzatvorených medzi Organizátorom, Účastníkmi a prípadne Kľúčovým partnerom inovačného inkubátora. Cieľom Právneho rámca je vytvoriť a stanoviť podmienky, ktoré umožnia a uľahčia tímom (zloženým najmä z vybraných Účastníkov) spolupracujúcim v rámci Inovačného inkubátora plynulú a systematickú transformáciu tímov na inkubované spoločnosti a proces rozvoja projektu vzniknutého v rámci Inovačného inkubátora, a to aj po ukončení Vzdelávacieho programu a aj pre prípad, že niektorý z členov tímu opustí Vzdelávací program a/alebo Inovačný inkubátor a/alebo inkubovanú spoločnosť.

 

i) Kľúčovým partnerom inovačného inkubátora sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba spolupracujúca s Organizátorom a podieľajúca sa na tvorbe alebo fungovaní Inovačného inkubátora, ktorá zastrešuje vybrané časti Právneho rámca inovačného inkubátora. 

 

j) Letnou výzvou sa rozumie projektová výzva Vzdelávacieho programu Lifbee Academy vytvorená v spolupráci s partnermi programu, ktorí spolu formulujú zadania zamerané na prieskum trhu. Cieľom Letnej výzvy je rozvinutie schopnosti spolupráce, vedenia projektu, alebo prieskumu trhu v kontexte technologických inovácií u Učastníkov, spoločná tvorba materiálov pre partnerov programu, alebo pre verejnosť na základe stanoveného zadania a prípadné zverejnenie materiálov pod open source licenciou CC BY-SA 4.0 .   

 

k) Výberovým procesom sa rozumie proces po registrácii, ktorý predchádza zaradeniu Účastníka do Vzdelávacieho programu. Organizátor v rámci výberového procesu posudzuje vhodnosť Účastníka pre zaradenie do Vzdelávacieho programu a jeho výsledkom môže byť prijatie Účastníka do Vzdelávacieho programu, alebo zamietnutie registrácie.  

 

l) Autorským zákonom sa rozumie zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení.

 

m) Duševným vlastníctvom sa rozumejú (i) všetky výsledky duševnej tvorivej činnosti Účastníkov súvisiace s Projektom a (ii) akékoľvek iné výsledky duševnej tvorivej činnosti vytvorené v spojitosti s činnosťou jednotlivých Zmluvných strán, najmä všetky (a) autorské diela, databázy a iné predmety ochrany podľa Autorského zákona, (b) zapísané či nezapísané označenia, (c) dizajny, technické riešenia a vynálezy, (e) Know-how a (f) akékoľvek iné zapísané, či nezapísané predmety práv duševného vlastníctva upravené vo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s Projektom a ktoré boli vytvorené v rámci individuálnej alebo kolektívnej tvorivej činnosti jednotlivých Účastníkov alebo ktoré boli vytvorené v spojitosti s činnosťou Zmluvných strán v rámci Vzdelávacieho programu.

 

n) Know-how sa rozumie súbor znalostí, zručností a overených skúseností potrebných a/alebo použiteľných pre vývoj, výrobu a priemyselnú využiteľnosť Projektu, ktoré nie sú všeobecne známe ani dostupné a viažu sa k originálnemu spôsobu predmetného riešenia.

 

e) Projektom sa rozumie Organizátormi pre projektovú časť (Inkubátor) Vzdelávacieho programu určená téma, ktorú budú vybraný Účastníci ďalej rozpracúvať v rámci Vzdelávacieho programu, a ktorej bližšia špecifikácia je uvedená Zmluve o spolupráci ktorá je súčasťou zmlúv tvoriacich Právny rámec.

 

f) Stranou sa rozumie ktorýkoľvek Organizátor a/alebo Účastník

II. Registrácia do programu

a)  Účastník sa registruje na stránke www.lifbee.com, vyplní a odošle online prihlasovací formulár (registrácia) nachádzajúci sa na podstránkach, ktorý je zo strany Organizátora potvrdený automaticky prihlasovacím systémom.

​b) Registrácia je platná za podmienky náležitého vyplnenia a odoslania registračného formulára. 

 

c) Organizátor následne zaradí Účastníka do Výberového procesu, ktorý bude ukončený najneskôr 3 dni pred začatím Vzdelávacieho programu. 

 

d) Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Účastníkom vzniká dňom prijatia Účastníka do Vzdelávacieho programu na základe Výberového procesu a zaslaním informácie o jeho prijatí na mail Účastníka, v ktorom Účastník potvrdí účasť na Vzdelávacom programe. 

 

e) Organizátor si vyhradzuje právo nerealizovať hodiny Vzdelávacieho programu v dňoch vianočných prázdnin, dňoch pracovného pokoja alebo v dňoch štátneho sviatku.

 

III. Obsah Vzdelávacieho programu

Súčasťou programu je:

a) Prístup na teoretické webináre a prednášky v rámci modulov:  úvod do programu, všeobecný prehľad o vedeckých inováciách, marketingový mix pri tvorbe produktu, špecifiká R&D priemyslu, vývoj produktu a tvorba biznis plánu, sebapoznanie a tímová spolupráca;

 

b)  Online workshopy, tímová spolupráca a asistencia mentorov pre tím počas Letnej výzvy;

 

c) Online workshopy, tímová spolupráca a asistencia mentorov pre tím v rámci Inovačného inkubátora;

 

d) Právny rámec Inovačného inkubátora;

 

e) Online, alebo offline sprievodné podujatia a teambuildingy;

 

f) Vyhodnotenie práce Účastníka.

Jednotlivé aktivity sa budú v priemere konať 2 a viac krát do týždňa s minimálnou priemernou časovou dotáciou 120 minút do týždňa.  

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť spôsob vykonávania vyššie uvedených aktivít v rámci Vzdelávacieho programu na online/offline formu alebo tieto kedykoľvek dočasne prerušiť, prípadne zmeniť termín konania jednotlivých aktivít v prípade výskytu nepredvídateľných okolností objektívne znemožňujúcich alebo podstatne sťažujúcich vykonávanie predmetných aktivít v offline/online forme. 


 

IV. Školné za vzdelávací program

a) Školné slúži na zabezpečenie Cieľu činnosti združenia v súvislosti so Vzdelávacím programom.

 

b) Výška školného (v prípade splnenia zákonných podmienok sa aplikuje DPH) za vzdelávací program je:

 •  712 € v prípade študentov 1. stupňa, 2. stupňa a 3. stupňa vysokoškolského štúdia,

 • 952 € v ostatných prípadoch neuvedených v predchádzajúcom bode;

 

c) Organizátor posiela spolu s potvrdením prijatia registrácie e-mailom Účastníkovi zálohovú faktúru vo výške 100% ceny – školného za Vzdelávací program.

 

d) Účastník má možnosť uhrádzať zálohovú faktúru: 

 • jednorázovo – v plnej výške školného vystaveného v zálohovej faktúre, 

 • alebo po schválení Organizátorom aj formou mesačných splátok.

 

e) Účastník, ktorý obdržal zálohovú faktúru je povinný uhradiť školné za Vzdelávací program bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet Organizátora: 

 • jednorázovo v plnej výške – najneskôr 10 dní od vystavenia faktúry, 

 • alebo v prípade mesačných splátok - najneskôr 4. deň v príslušnom kalendárnom mesiaci, 

 • ako variabilný symbol (VS) uvedie číslo vygenerované prihlasovacím systémom (VS je uvedený v zálohovej faktúre), 

 • v poznámke uvedie meno Účastníka, 

 • peňažný ústav - Slovenská Sporiteľňa a.s. - názov účtu: BioHive o.z. - číslo účtu: 5168784614/ 0900 - IBAN: SK2009000000005168784614,

 

f) V prípade, že Účastník neuhradí zálohovú faktúru v termíne splatnosti, odošle mu Organizátor e-mailom upomienku č.1, v ktorej ho vyzve k neodkladnej úhrade faktúry. Ak Účastník neuhradí po výzve upomienkou č.1 zálohovú faktúru, odošle mu Organizátor e-mailom upomienku č.2. Ak Účastník opäť neuhradí po výzve upomienkou č.2 zálohovú faktúru, je Organizátor oprávnený využiť všetky dostupné právne prostriedky na vymáhanie pohľadávky. 

 

g) Organizátor sa zaväzuje po prijatí jednorázovej platby alebo jednotlivých mesačných splátok na príslušný bankový účet odoslať Účastníkovi e-mailom potvrdenie o platbe, t.j. daňový doklad – faktúru. 

 

h) Všetky ceny uvedené na stránke sú konečné. Akciové ceny sú platné do dátumu ukončenia akcie. Akékoľvek dodatočné zľavy, či individuálne zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné. 

V. Práva a povinnosti Účastníka

a) Účastník vyhlasuje, že všetky údaje vyplnené v prihlasovacom online formulári sú pravdivé. 

 

b) Účastník je povinný o všetkých zmenách týkajúcich sa účasti na Vzdelávacom programe informovať Organizátora aj písomnou formou - e-mailom na adresu simona@lifbee.com.

 

c) Účastník sa zaväzuje dodržiavať pravidlá slušného správania a pravidlá určené poskytovateľom priestoru.

 

d) V prípade neúčasti Účastníka na aktivite v rámci Vzdelávacieho programu, Organizátor uhradené školné za vymeškané hodiny Účastníkovi nevracia. 

 

e) V prípade vymeškania aktivity v rámci Vzdelávacieho programu má Účastník nárok (v prípade súhlasu lektora) na prístup k materiálom a zadaniam z vymeškaných hodín . 

 

f) V prípade aktivít s prezenčnou formou účasti sa Účastník zaväzuje dodržiavať pravidlá slušného správania, bezpečnosti a pravidlá určené poskytovateľom priestoru a Organizátorom, tak aby nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku, či už Účastníka, alebo iných osôb.

 

g) Účastník je povinný sa zúčastniť minimálne 75% teoretických aktivít (nazbierať 75% bodov) a minimálne 75% aktivít spojených s tímovou spoluprácou na projekte vývoja produktu (nazbierať 75% bodov), ktoré do daného termínu mal možnosť absolvovať. Každá aktivita je vážená bodovou hodnotou, ktorá určuje jej dôležitosť v rámci obsahu. Za účasť na aktivite sa považuje účasť od jej úplného začiatku po jej koniec bez toho aby došlo zo strany Účastníka k meškaniu.

 

h) Účastník môže byť vyzvaný k uzavretiu zmlúv spojených s Právnym rámcom Inovačného inkubátora. Účastník má právo odmietnuť uzavrieť navrhnuté zmluvy. Nakoľko Inovačný inkubátor tvorí integrálnu časť Vzdelávacieho programu, odmietnutie uzavretia takýchto zmlúv sa považuje za odstúpenie od Zmluvy zo strany Účastníka a ukončenie účasti na Vzdelávacom programe s tým, že Účastníkovi bude odpustené školné za obdobie inkubačnej fázy Vzdelávacieho programu, alebo za pomernú časť inkubačnej fázy Vzdelávacieho programu, ktorej sa vzhľadom na odstúpenie nebude môcť zúčastniť. To platí v prípade pokiaľ sa Organizátor a Účastník nedohodnú inak.

 

i) Nakoľko cieľom Letnej výzvy je spoločný zámer tvorby materiálov, ktoré sú využiteľné v praxi zapojených partnerských spoločností, prípadne súčasťou zadania môže byť aj cieľ zverejniť open source materiály prieskumu trhu a zároveň partneri programu môžu prispieť do procesu tvorby internými dátami, tak Účastník môže byť vyzvaný k podpisu zmlúv o mlčanlivosti,  zmlúv o dielo alebo k zverejneniu svojho diela pod open source licenciou CC BY-SA 4.0.  Účastník má právo zmluvy a zverejnenie odmietnuť. Nakoľko Letná výzva tvorí integrálnu časť Vzdelávacieho programu, tak sa toto rozhodnutie považuje za odstúpenie od Zmluvy zo strany Účastníka a ukončenie účasti na Vzdelávacom programe. To platí v prípade pokiaľ sa Organizátor a Účastník nedohodnú inak.

 

j) Účastník je povinný postupovať v rámci účasti na Vzdelávacom programe a pri plnení tejto Zmluvy v dobrej viere, s náležitou starostlivosťou a za účelom zabezpečenia bezproblémových a riadnych vzťahov medzi Organizátorom, Účastníkom a inými účastníkmi Vzdelávacieho programu. 


 

VII. Práva a povinnosti Organizátora

  

a) Organizátor sa zaväzuje uviesť na svojej webovej stránke všetky informácie pravdivo a zrozumiteľne. 

 

b) Organizátor sa zaväzuje dodržať všetky podmienky uvedené v týchto Všeobecných podmienkach. 

 

c) Organizátor nenesie zodpovednosť za činnosť tretích strán v súvislosti s organizáciou a konaním Vzdelávacieho programu (napr. zmluvní partneri a suborganizátori). 

 

d) Organizátor nenesie zodpovednosť za kvalitu spojenia pri online komunikácii, ktorá je zabezpečovaná online nástrojmi tretích strán a prevádzkovateľmi digitálnych sietí.

 

e) Ak je Organizátor nútený v prípade nepredvídateľných objektívnych skutočností v priebehu Vzdelávacieho programu (napr. nedostatočný počet študentov) zmeniť podmienky Vzdelávacieho programu alebo zrušiť Vzdelávací program, informuje o tejto skutočnosti Účastníka bezodkladne. Organizátor navrhne Účastníkovi zmenu termínu za iný zo svojej ponuky, prípadne inú formu náhrady. Ak Účastník s navrhovanými zmenami nesúhlasí a Účastník vo Vzdelávacom programe nebude ďalej pokračovať, Organizátor vráti Účastníkovi pomernú časť uhradeného školného, a to v závislosti od už absolvovaných hodín Vzdelávacieho programu. 

f) Pri zrušení Vzdelávacieho programu v prípade nepredvídateľných objektívnych skutočností ešte pred jeho začatím (napr. nedostatočný počet študentov) je Organizátor povinný Účastníka informovať o tejto skutočnosti bezodkladne, a to najneskôr 1 deň pred začatím Vzdelávacieho programu. V prípade, že sa na základe uvedených skutočností Vzdelávací program nezaháji, Účastník má právo na vrátenie uhradeného školného za Vzdelávací program. 

g) Trhový štandard odmeny inkubačných programov je získanie majetkovej účasti (napr. obchodný podiel, akcie alebo iného príslušného vyjadrenia účastí na právnickej osobe) vo výške 3% na základnom imaní v inkubovaných spoločnostiach (v spoločnostiach vzniknutých v nadväznosti na realizáciu a výsledky Vzdelávacieho programu). Organizátor inkubátora má právo si zadefinovať odmenu za služby inkubácie tímu a nápadu ako súčasť zmlúv Právneho rámca Inovačného inkubátora v rámci podmienok spolupráce s tímom Účastníkov. Odmena Organizátora bude tvoriť 3% na základnom imaní inkubovanej spoločnosti a súčasne s ňou bude spojený podiel Organizátora na zisku, na likvidačnom zostatku a vyrovnací podiel vo výške 3 % v pomere k celku, a to v prípade, ak má nastať v rámci inkubovanej spoločnosti zmena kontroly, to všetko za podmienok uvedených v zmluvách Právneho rámca.

VIII. Odstúpenie od Zmluvy, vylúčenie zo Vzdelávacieho programu

a) Účastník môže odstúpiť od Zmluvy aj bez udania dôvodu, a to písomnou formou/e-mailom s účinkami od doručenia odstúpenia Organizátorovi. 

 

b) Účastníkovi odstúpením od Zmluvy nevzniká nárok na vrátenie uhradeného poplatku za Vzdelávací program, ani jeho pomernej časti. 

 

c) Odstúpením Účastníka od Zmluvy nezaniká nárok Organizátora na uhradenie celkového poplatku za Vzdelávací program Účastníkom.  

 

d) Organizátor môže vylúčiť Účastníka za hrubé, alebo opakované porušenie disciplíny, narušenie vzájomného rešpektu a porušenie pravidiel v rámci Vzdelávacieho programu, predovšetkým pravidiel uvedených v čl. V týchto Všeobecných podmienok. Rovnako môže vylúčiť Účastníka v prípade, že sa nezúčastnil minimálne 75% teoretických aktivít (nenazbieral 75% bodov) a minimálne 75% aktivít spojených s tímovou spoluprácou na projekte vývoja produktu (nenazbieral 75% bodov), ktoré do daného termínu mal možnosť absolvovať. Každá aktivita je vážená bodovou hodnotou, ktorá určuje jej dôležitosť v rámci obsahu. Za účasť na aktivite sa považuje účasť od jej úplného začiatku po jej koniec bez toho aby došlo zo strany Účastníka k meškaniu.

Organizátor môže vylúčiť Účastníka aj v prípade rozpadu, alebo rozpustenia tímu Účastníkov v rámci inkubačnej časti Vzdelávacieho programu.

 

Vylúčením Účastníka Organizátorovi nezaniká nárok  na uhradenie celkového poplatku za Vzdelávací program Účastníkom.

 

e) Odstúpenie Účastníka od Zmluvy je platné a účinné dňom doručenia písomného oznámenia Organizátorovi. 

 

f) Organizátor môže odstúpiť od Zmluvy v prípade objektívne nepredvídateľných okolností alebo v prípade, že Účastník nesplní všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy. 

IX. Štipendium

​​

a) Organizátor si vyhradzuje právo udeliť  Účastníkovi štipendium. 

 

b) Organizátor sa môže rozhodnúť udeliť štipendium na základe nepriaznivej finančnej situácie Účastníka (sociálne štipendium). 

 

c) Organizátor sa môže rozhodnúť udeliť štipendium aj na základe aktívneho prístupu Účastníka k aktivitám, ktoré sú predmetom Vzdelávacieho programu (motivačné štipendium). 

 

d) Na štipendium nevzniká Účastníkovi právny nárok. 

 

e) Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o výške štipendia. Organizátor posudzuje podmienky získania štipendia a výšku štipendia pri každom Účastníkovi individuálne. Organizátor môže udeliť štipendium najmä vo forme zľavy zo školného alebo vo forme peňažného daru určeného na podporu vzdelávania Účastníka. 

 

X. Rozdelenie do tímov a zadanie tém

a) Súčasťou procesu Vzdelávacieho programu bude aj zaraďovanie do tímov. Čím sa myslí vytvorenie pracovných skupín Účastníkov, ktorí budú riešiť zadaný problém počas trvania inkubačnej časti Vzdelávacieho programu. Podmienkou účasti v Inovačnom inkubátore, resp. v inkubačnej časti Vzdelávacieho programu je uzatvorenie zmluvy a/alebo zmlúv tvoriacich Právny rámec, ktorých návrhy budú predložené členovi tímu / Účastníkovi zo strany Organizátora.

 

b) Organizátor si vyhradzuje právo rozdeliť Účastníkov podľa vlastného uváženia. 

 

c) Právo Účastníka a Objednávateľa na reklamáciu sa nevzťahuje na zaradenie do tímu, interakcie a kvalitu spolupráce v rámci tímu.

 

d) Organizátor si vyhradzuje právo tím rozpustiť kedykoľvek počas inkubačnej časti, pokiaľ tím nedosahuje požadované ciele a podmienky tímovej spolupráce a to predovšetkým:

 • Rozvoj projektu na základe stanovených milníkov,

 • Pozitívnu pracovnú morálku v tíme a plnenie si dohodnutých záväzkov voči členom tímu a tímu Lifbee Academy,

 • Priateľskú atmosféru v tíme,

 • Minimálny počet aktívnych členov tímu: 2 členovia tímu.

e) V prípade rozpustenia, alebo rozpadu niektorého z tímov si Organizátor vyhradzuje právo zaradiť jednotlivých členov rozpadnutého, alebo rozpusteného tímu do niektorého ostatných existujúcich tímov vzniknutých v programe. 

 

f) Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť jednotlivých členov rozpadnutého, alebo rozpusteného tímu do existujúcich tímov a právo takýchto Účastníkov z programu vylúčiť.

 

​g) Súčasťou procesu Vzdelávacieho programu bude aj zaraďovanie Účastníkov k zadaniam Letnej výzvy a témam inkubačnej fázy programu. Tie môžu mať charakter environmentálnej výzvy, alebo výzvy v oblasti ľudského zdravia, alebo v prípade Letnej výzvy aj charakter inej výzvy rozvíjajúcej schopnosti spolupráce, alebo inovatívnosti.

h) Organizátor si vyhradzuje právo prideliť Účastníkov k témam, zadaniam a výzvam podľa vlastného uváženia. 

 

i) Právo Účastníka a Objednávateľa na reklamáciu sa nevzťahuje na priradenie Účastníka k téme, zadaniu, alebo výzve.


 

XI. Úprava práv Duševného vlastníctva

a) Účastníci berú na vedomie, že v súvislosti s ich pôsobením vo Vzdelávacom programe, najmä v rámci Inkubátora, môže na základe individuálnej či spoločnej aktivity ktorejkoľvek Strany dôjsť k vzniku práv Duševného vlastníctva a iných práv súvisiacich s Duševným vlastníctvom. 

 

b) Účastník sa týmto, v prípade vzniku autorstva, spoluautorstva alebo inej formy autorstva k dielu v zmysle Autorského zákona zaväzuje prednostne uskutočniť s Organizátorom rokovania okrem iného za účelom udelenia licencie na použitie diela na propagačné a vzdelávacie účely pre potreby Organizátora a/alebo Vzdelávacieho programu.

 

c) Účastníci sa zaväzujú, že pri vytváraní všetkých diel a ostatných výsledkov duševnej tvorivej činnosti v rámci Projektu a/alebo Vzdelávacieho programu a najmä jeho inkubačnej časti nepríde k neoprávnenému zásahu ani k ohrozeniu práva tretích osôb, a že použitím takýchto diel a ostatných výsledkov duševnej tvorivej činnosti za podmienok vyplývajúcich z týchto Všeobecných podmienok nebude Organizátor neoprávnene zasahovať do žiadnych práv tretích osôb alebo takéto práva ohrozovať.

 

 

XIV. Záverečné ustanovenia

a) Účastník súhlasí s použitím audiovizuálnych záznamov zo Vzdelávacieho programu na propagačné účely. 

 

b) Organizátor je oprávnený osobné údaje a audiovizuálne záznamy zo Vzdelávacieho programu ďalej spracovávať, a to pri organizovaní svojich ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu aktivít Organizátora. 

 

c) Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje Účastník Organizátorovi na základe osobitného súhlasu.  

d) Pripomienky, ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sa Účastník dozvedel o skutočnosti zakladajúcej nárok na reklamáciu/pripomienky. 

 

e) Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník prípadne ďalšími právnymi predpismi patriacimi do právneho poriadku Slovenskej republiky. 

 

f) Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť akékoľvek prípadné spory vyplývajúce z ich právnych vzťahov prednostne mimosúdnou vzájomnou dohodou.  

 

g) V prípade, že by Zmluvné strany nevedeli, napriek vynaloženému maximálnemu úsiliu, dospieť k vzájomnej dohode o vyriešení prípadného sporu, sú na riešenie týchto sporov príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky, prípadne iné orgány verejnej moci Slovenskej republiky podľa povahy sporu.  

h) Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky podmienky sú im jasné a zrozumiteľné, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich plniť. 

 

ch) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo dopĺňať tieto Všeobecné podmienky, pričom o každej zmene alebo doplnení primeraným spôsobom informuje Účastníka. Takáto zmena alebo doplnenie nadobúda platnosť a účinnosť zverejnením zmenených alebo doplnených Všeobecných podmienok na stránke www.lifbee.com.  V prípade, že Účastník nebude so zmenou alebo doplnením súhlasiť, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach v časti o odstúpení od Zmluvy. 

 

i) Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení týchto Všeobecných podmienok neplatným alebo neúčinným, nastúpi namiesto týchto ustanovenie, ktoré sa zmyslom a účelom k takémuto neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

 

j) Tieto Všeobecné podmienky účasti na Vzdelávacom programe sú platné a účinné od 14.5.2024 a sú neoddeliteľnou súčasťou registrácie Účastníka do Vzdelávacieho programu ako aj zmlúv Právneho rámca.

bottom of page