top of page

Všeobecné podmínky účasti v programu Lifbee Academy

uzavřené podle § 51 zákona č.j. 40/1964 Sb. Občanský zákoník Slovenské republiky (dále jen „Smlouva“ nebo „Všeobecné podmínky“)

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky upravují pravidla účasti na vzdělávacím programu Lifbee Academy, který je spojen s integrovaným inovačním inkubátorem organizovaném občanským sdružením BioHive o.z.

Upravují také práva a povinnosti smluvních stran, tzn. Organizátora a Účastníka Vzdělávacího programu.

Definice pojmů:

a) Organizátor nebo Sdružení: BioHive o.z., se sídlem Račianska 43, 831 02 Bratislava, IČO: 529 393 83, zapsané v Evidenci občanských sdružení vedených Ministerstvem vnitra Slovenské republiky pod reg. čj. VVS/1-900/90-58548;

 

b) Cílem a předmětem činnosti Sdružení je dobrovolnou aktivitou svých členů, odborně a materiálně vykonávat základní činnost sdružení a to:

 • Provádět vzdělávací činnosti pro mladé lidi v oblasti prohlubování seberozvoje a tvorby vlastního produktu ve vědecké, výzkumné nebo komerční sféře, nebo jejich propojením,

 • Dělat osvětu v oblasti popularizace vědy, rozvoje vědeckého prostředí, úlohy byznysu ve vědě, aplikovaného výzkumu a umístění jeho produktů na trh,

 • Vytváření systematických kroků k vytvoření motivujícího prostředí, kde mladí lidé budou moci svobodně tvořit a věnovat se realizaci svých nápadů,

 • Podporovat nadané studenty a mladé lidi v jejich osobním seberozvoji formou udělení nebo zprostředkování stipendií,

 • Organizovat akce a soutěže na popularizační činnost a prezentační činnost aktivit vyvíjených BioHive o.z;

 • Vydávání, šíření a prodej publikací rozvíjejících témata seberozvoje, aplikovaného výzkumu, podnikání v oblasti vědy a výzkumu, environmentálních výzev, lidského zdraví a podpůrná témata pro zmíněné oblasti.

 • Vytvářet a zprostředkovat příležitosti pro smysluplné spolupráce průmyslu, akademie nebo inovačního sektoru.

 • Vytvářet a zprostředkovat pracovní příležitosti pro mladé lidi na pomezí průmyslu, akademie a inovačního sektoru.

 • Aktivně se podílet na podpoře a rozvoji inovativních startupů v oblasti přírodních věd, lidského zdraví nebo environmentálních problémů.

d) Účastníkem nebo Studentem se rozumí osoba, která se přihlásila na Vzdělávací program prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Za nezletilého Účastníka jedná její zákonný zástupce ve smyslu platných právních předpisů;

e) Vzdělávacím programem Lifbee Academy se rozumí: 8 měsíční vzdělávací program s integrovaným inovačním inkubátorem, během kterého Účastníci absolvují sérii online a osobních přednášek, workshopů, výzev a projektové vzdělávání, během kterého pracují na zadaném projektu v inovačním inkubátoru. V rámci projektové části inovačního inkubátoru jsou Účastníci zařazeni do týmů. Počet Účastníků je omezen maximálně na 50 Účastníků;

 

f) Inovačním inkubátorem se rozumí projektová část Vzdělávacího programu Lifbee Academy, při které účastníci pracují na rozvoji podnikatelského nápadu, který vytvoří v rámci programu. Účastníci jsou podporováni při tvorbě a rozvoji nápadu strukturou programu, mentory, odborníky a organizátory programu Lifbee Academy. Tým vzniklý v rámci vzdělávacího programu Lifbee Academy se může s nápadem rozhodnout pokračovat i po ukončení Vzdělávacího programu se záměrem jeho realizace a komercializace;

 

g) Právním rámcem inovačního inkubátoru se rozumí systém smluv upravujících mlčenlivost, formalizaci spolupráce týmů, přenos a převod práv duševního vlastnictví nebo jakékoli jiné otázky s tím spojené, uzavřených mezi Organizátorem, Účastníky a Klíčovým partnerem inovačního inkubátoru. Cílem Právního rámce je vytvořit a stanovit podmínky, které umožní a usnadní týmům spolupracujícím v rámci Inovačního inkubátoru plynulou a systematickou transformaci týmů a proces rozvoje projektu vzniklého v rámci Inovačního inkubátoru, a to i po ukončení Vzdělávacího programu.

h) Klíčovým partnerem inovačního inkubátoru se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba spolupracující s Organizátorem a podílející se na tvorbě nebo fungování Inovačního inkubátoru, která zastřešuje vybrané části Právního rámce inovačního inkubátoru.

i) Letní výzvou se rozumí projektová výzva Vzdělávacího programu Lifbee Academy vytvořená ve spolupráci s partnery programu, kteří spolu formulují zadání zaměřená na průzkum trhu. Cílem Letní výzvy je rozvinutí schopnosti průzkumu trhu v kontextu technologických inovací u Učastníků, společná tvorba materiálů pro partnery pogramu, nebo pro veřejnost na základě stanoveného zadání a případné zveřejnění materiálů pod open source licencí CC BY-SA 4.0.

j) Výběrovým procesem se rozumí proces po registraci, který předchází zařazení Účastníka do Vzdělávacího programu. Organizátor v rámci výběrového procesu posuzuje vhodnost Účastníka pro zařazení do Vzdělávacího programu a jeho výsledkem může být přijetí Účastníka do Vzdělávacího programu, nebo zamítnutí registrace.


 

II. Registrace do programu

 

a) Účastník se registruje na stránce www.lifbee.com, vyplní a odešle online přihlašovací formulář (registrace) nacházející se na podstránkách, který je ze strany Organizátora potvrzen automaticky přihlašovacím systémem.

b) Registrace je platná za podmínky náležitého vyplnění a odeslání registračního formuláře.

 

c) Organizátor následně zařadí Účastníka do Výběrového procesu, který bude ukončen nejpozději 3 dny před zahájením Vzdělávacího programu.

 

d) Smluvní vztah mezi Objednatelem a Účastníkem vzniká dnem přijetí Účastníka do Vzdělávacího programu na základě Výběrového procesu a zasláním informace o jeho přijetí na mail Účastníka, ve kterém Účastník potvrdí účast na Vzdělávacím programu.

 

e) Organizátor si vyhrazuje právo nerealizovat hodiny Vzdělávacího programu ve dnech vánočních prázdnin, dnech pracovního klidu nebo ve dnech státního svátku.


 

III. Obsah Vzdělávacího programu

Součástí programu je:

a) Přístup na teoretické webináře a přednášky v rámci modulů: úvod do programu, všeobecný přehled o biotechnologiích, marketingový mix při tvorbě produktu, specifika biotechnologického průmyslu, vývoj produktu a tvorba byznys plánu, sebepoznání a týmová spolupráce;

b) Online workshopy, týmová spolupráce a asistence mentorů pro tým během Letní výzvy;

c) Online workshopy, týmová spolupráce a asistence mentorů pro tým v rámci Inovačního inkubátoru;

d) Právní rámec Inovačního inkubátoru;

e) Online nebo offline doprovodné akce a teambuildingy;

f) Vyhodnocení práce Účastníka.

Jednotlivé aktivity se budou v průměru konat 2 a vícekrát týdně s minimální průměrnou časovou dotací 120 minut týdně.

 

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit způsob provádění výše uvedených aktivit v rámci Vzdělávacího programu na online/offline formu nebo tyto kdykoli dočasně přerušit, případně změnit termín konání jednotlivých aktivit v případě výskytu nepředvídatelných okolností objektivně znemožňujících nebo podstatně ztěžujících vykonávání předmětných aktivit v offline/online formě .

 

IV. Školné za vzdělávací program

 

a) Školné slouží k zajištění Cíle činnosti sdružení v souvislosti se Vzdělávacím programem.

 

b) Výše ​​školného za vzdělávací program je:

 • 712 € v případě studentů 1. stupně, 2. stupně a 3. stupně vysokoškolského studia,

 • 952 € v ostatních případech neuvedených v předchozím bodě;

 

c) Organizátor posílá spolu s potvrzením přijetí registrace e-mailem Účastníkovi zálohovou fakturu ve výši 100% ceny Vzdělávacího programu.

 

d) Účastník má možnost uhrazovat zálohovou fakturu:

 • jednorázově - v plné výši školného vystaveného v zálohové faktuře,

 • nebo po schválení Organizátorem i formou měsíčních splátek.

 

e) Účastník, který obdržel zálohovou fakturu je povinen uhradit cenu za Vzdělávací program bankovním převodem nebo vkladem na bankovní účet Organizátora:

 • jednorázově v plné výši – nejpozději 10 dní od vystavení faktury,

 • nebo v případě měsíčních splátek - nejpozději 4. den v příslušném kalendářním měsíci,

 • jako variabilní symbol (VS) uvede číslo vygenerované přihlašovacím systémem (VS je uveden v zálohové faktuře),

 • v poznámce uvedení jméno Účastníka,

 • peněžní ústav - Slovenská Spořitelna a.s. - název účtu: BioHive o.z. - číslo účtu: 5168784614/0900 - IBAN: SK200900000005168784614,

 

f) V případě, že Účastník neuhradí zálohovou fakturu v termínu splatnosti, odešle mu Organizátor e-mailem upomínku č.1, ve které jej vyzve k neodkladné úhradě faktury. Neuhradí-li Účastník po výzvě upomínkou č.1 zálohovou fakturu, odešle mu Organizátor e-mailem upomínku č.2. Pokud Účastník opět neuhradí po výzvě upomínkou č.2 zálohovou fakturu, je Organizátor oprávněn využít všech dostupných právních prostředků k vymáhání pohledávky.

 

g) Organizátor se zavazuje po přijetí jednorázové platby nebo jednotlivých měsíčních splátek na příslušný bankovní účet odeslat Účastníkovi e-mailem potvrzení o platbě, tzn. daňový doklad – fakturu.

 

h) Všechny ceny uvedené na stránce jsou konečné. Akční ceny jsou platné do data ukončení akce. Jakékoliv dodatečné slevy či individuální slevy nejsou vzájemně kombinovatelné.


 

V. Práva a povinnosti Účastníka

a) Účastník prohlašuje, že všechny údaje vyplněné v přihlašovacím online formuláři jsou pravdivé.

 

b) Účastník je povinen o všech změnách týkajících se účasti na Vzdělávacím programu informovat Organizátora i písemnou formou - e-mailem na adresu simona@lifbee.com.

 

c) Účastník se zavazuje dodržovat pravidla slušného chování a pravidla určená Poskytovatelem prostoru.

 

d) V případě neúčasti Účastníka na aktivitě v rámci Vzdělávacího programu, Organizátor uhrazenou cenu za zmeškané hodiny Účastníkovi nevrací.

 

e) V případě zmeškání aktivity v rámci Vzdělávacího programu má Účastník nárok (v případě souhlasu lektora) na přístup k materiálům a zadáním z vymeškaných hodin .

 

f) V případě aktivit s prezenční formou účasti se Účastník zavazuje dodržovat pravidla slušného chování, bezpečnosti a pravidla určená poskytovatelem prostoru a Organizátorem, tak aby nedošlo k poškození zdraví a majetku, ať už Účastníka, nebo jiných osob.

g) Účastník je povinen se zúčastnit minimálně 75% teoretických aktivit (nasbírat 75% bodů) a minimálně 75% aktivit spojených s týmovou spoluprací na projektu vývoje produktu (nasbírat 75% bodů), které do daného termínu měl možnost absolvovat. Každá aktivita je vážena bodovou hodnotou, která určuje její důležitost v rámci obsahu. Za účast na aktivitě se považuje účast od jejího úplného začátku po její konec, aniž by došlo ze strany Účastníka k zpoždění.

 

h) Účastník může být vyzván k uzavření smluv spojených s Právním rámcem Inovačního inkubátoru. Účastník má právo odmítnout uzavřít navržené smlouvy. Jelikož Inovační inkubátor tvoří integrální část Vzdělávacího programu, odmítnutí uzavření takových smluv se považuje za odstoupení od Smlouvy ze strany Účasníka a ukončení účasti na Vzdělávacím programu s tím, že Účastníkovi bude odpuštěno školné za období inkubační fáze Vzdělávacího programu, nebo za poměrnou část inkubační fáze programu, které se vzhledem k odstoupení nebude moci účastnit. To platí v případě pokud se Organizátor a Účastník nedohodnou jinak.

 

i) Jelikož cílem Letní výzvy je společný záměr tvorby materiálů, které jsou využitelné v praxi zapojených partnerských společností, případně součástí zadání může být i cíl zveřejnit open source materiály průzkumu trhu a zároveň partneři programu mohou přispět do procesu tvorby interními daty, tak Účastník může být vyzván k podpisu smluv o mlčenlivosti, smluv o dílo nebo ke zveřejnění svého díla pod open source licencí CC BY-SA 4.0. Účastník má právo smlouvy a zveřejnění odmítnout. Jelikož Letní výzva tvoří integrální část Vzdělávacího programu, tak se toto rozhodnutí považuje za odstoupení od Smlouvy ze strany Účastníka a ukončení účasti na Vzdělávacím programu. To platí v případě pokud se Organizátor a Účastník nedohodnou jinak.

j) Účastník je povinen postupovat v rámci účasti na Vzdělávacím programu a při plnění této Smlouvy v dobré víře, s náležitou péčí a za účelem zajištění bezproblémových a řádných vztahů mezi Organizátorem, Účastníkem a jinými účastníky Vzdělávacího programu.

 

VII. Práva a povinnosti Organizátora

  

a) Organizátor se zavazuje uvést na své webové stránce všechny informace pravdivě a srozumitelně.

 

b) Organizátor se zavazuje dodržet všechny podmínky uvedené v těchto Všeobecných podmínkách.

 

c) Organizátor nenese odpovědnost za činnost třetích stran v souvislosti s organizací a konáním Vzdělávacího programu (např. smluvní partneři a suborganizátoři).

 

d) Organizátor nenese odpovědnost za kvalitu spojení při online komunikaci, která je zajišťována online nástroji třetích stran a provozovateli digitálních sítí.

 

f) Je-li Organizátor nucen v případě nepředvídatelných objektivních skutečností v průběhu Vzdělávacího programu (např. nedostatečný počet studentů) změnit podmínky Vzdělávacího programu nebo zrušit Vzdělávací program, informuje o této skutečnosti Účastníka neprodleně. Organizátor navrhne Účastníkovi změnu termínu za jiný ze své nabídky, popřípadě jinou formu náhrady. Pokud Účastník s navrhovanými změnami nesouhlasí a Účastník ve Vzdělávacím programu nebude dále pokračovat, Organizátor vrátí Účastníkovi poměrnou část uhrazeného školného, ​​a to v závislosti na již absolvovaných hodinách Vzdělávacího programu.

 

e) Při zrušení Vzdělávacího programu v případě nepředvídatelných objektivních skutečností ještě před jeho zahájením (např. nedostatečný počet studentů) je Organizátor povinen Účastníka informovat o této skutečnosti neprodleně, a to nejpozději 1 den před zahájením Vzdělávacího programu. V případě, že se na základě uvedených skutečností Vzdělávací program nezahájí, Účastník má právo na vrácení uhrazeného školného za Vzdělávací program.

 

f) Tržní standard odměny inkubačních programů je získání velikosti obchodního podílu (příp. akcií nebo jiného příslušného vyjádření účastí na právnické osobě) ve výši 3% na inkubovaných společnostech (vzniklých v návaznosti na realizaci a výsledky Vzdělávacího programu). Organizátor, nebo Klíčový partner Inovačního inkubátoru má právo si nadefinovat odměnu za služby inkubace týmu a nápadu jako součást smluv Právního rámce Inovančního inkubátoru v rámci podmínek spolupráce s týmem Účastníků. Odměna může tvořit maximálně 3% obchodního podílu (příp. akcií nebo jiného příslušného vyjádření účastí na právnické osobě) na budoucí právnické osobě spojené s podnikatelským nápadem, který vznikl během Vzdělávacího programu Lifbee Academy.

VIII. Odstoupení od Smlouvy, vyloučení ze Vzdělávacího programu

a) Účastník může odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu, a to písemnou formou/e-mailem s účinky od doručení odstoupení Organizátorovi.

 

b) Účastníkovi odstoupením od Smlouvy nevzniká nárok na vrácení uhrazeného poplatku za Vzdělávací program, ani její poměrné části.

 

c) Odstoupením Účastníka od Smlouvy nezaniká nárok Organizátora na uhrazení celkového poplatku za Vzdělávací program Účastníkem.

 

d) Organizátor může vyloučit Účastníka za hrubé nebo opakované porušení disciplíny, narušení vzájemného respektu a porušení pravidel v rámci Vzdělávacího programu, především pravidel uvedených v čl. V těchto Všeobecných podmínek. Rovněž může vyloučit Účastníka v případě, že se nezúčastnil minimálně 75% teoretických aktivit (nenasbíral 75% bodů) a minimálně 75% aktivit spojených s týmovou spoluprací na projektu vývoje produktu (nenasbíral 75% bodů), které do daného termínu měl možnost absolvovat. Každá aktivita je vážena bodovou hodnotou, která určuje její důležitost v rámci obsahu. Za účast na aktivitě se považuje účast od jejího úplného začátku po její konec, aniž by došlo ze strany Účastníka k zpoždění.

Organizátor může vyloučit Účastníka i v případě rozpadu nebo rozpuštění týmu Účastníků v rámci inkubační části Vzdělávacího programu.

 

Vyloučením Účastníka Organizátorovi nezaniká nárok na uhrazení celkového poplatku za Vzdělávací program Účastníkem.

 

e) Odstoupení Účastníka od Smlouvy je platné a účinné dnem doručení písemného oznámení Organizátorovi.

 

f) Organizátor může odstoupit od Smlouvy v případě objektivně nepředvídatelných okolností nebo v případě, že Účastník nesplní všechny povinnosti vyplývající z této Smlouvy.


 

IX. Stipendium

a) Organizátor si vyhrazuje právo udělit Účastníkovi stipendium.

 

b) Organizátor se může rozhodnout udělit stipendium na základě nepříznivé finanční situace Účastníka (sociální stipendium).

 

c) Organizátor se může rozhodnout udělit stipendium i na základě aktivního přístupu Účastníka k aktivitám, které jsou předmětem Vzdělávacího programu (motivační stipendium).

 

d) Na stipendium nevzniká Účastníkovi právní nárok.

 

e) Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o výši stipendia. Organizátor posuzuje podmínky získání stipendia a výši stipendia u každého Účastníka individuálně. Organizátor může udělit stipendium zejména ve formě slevy ze školného nebo ve formě peněžního daru určeného na podporu vzdělávání Účastníka.


 

X. Rozdělení do týmů a zadání témat

a) Součástí procesu Vzdělávacího programu bude i zařazování do týmů. Čím se myslí vytvoření pracovních skupin Účastníků, kteří budou řešit zadaný problém během trvání inkubační části Vzdělávacího programu.

 

b) Organizátor si vyhrazuje právo rozdělit Účastníky podle vlastního uvážení.

 

c) Právo Účastníka a Objednatele na reklamaci se nevztahuje na zařazení do týmu, interakce a kvalitu spolupráce v rámci týmu.

 

d) Organizátor si vyhrazuje právo tým rozpustit kdykoli během inkubační části, pokud tým nedosahuje požadovaných cílů a podmínek týmové spolupráce a to především:

 • Rozvoj projektu na základě stanovených milníků,

 • Pozitivní pracovní morálku v týmu a plnění dohodnutých závazků vůči členům týmu a týmu Lifbee Academy,

 • Přátelskou atmosféru v týmu,

 • Minimální počet aktivních členů týmu: 3 členové týmu.

e) V případě rozpuštění nebo rozpadu některého z týmů si Organizátor vyhrazuje právo zařadit jednotlivé členy rozpadlého nebo rozpuštěného týmu do některého ostatních existujících týmů vzniklých v programu.

f) Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit jednotlivé členy rozpadlého nebo rozpuštěného týmu do stávajících týmů a právo takové Účastníky z programu vyloučit.

g) Součástí procesu Vzdělávacího programu bude i zařazování Účastníků k zadáním Letní výzvy a tématům inkubační fáze programu. Ty mohou mít charakter environmentální výzvy, nebo výzvy v oblasti lidského zdraví.

 

h) Organizátor si vyhrazuje právo přidělit Účastníky k tématům, zadáním a výzvám podle vlastního uvážení.

 

i) Právo Účastníka a Objednatele na reklamaci se nevztahuje na přiřazení Účastníka k tématu, zadání nebo výzvě.
 

IX. Dílo a jeho licencování pro propagační účely a vzdělávací účely

 

a) Účastník bere na vědomí, že v rámci aktivit Vzdělávacího programu případně díky těmto aktivitám může, vzhledem k jejich povaze, dojít ke vzniku díla v jakékoli podobě a formě ve smyslu zákona č. 1/2003. 185/2015 Sb. Autorský zákon Slovenské republiky.

 

b) Účastník se tímto, v případě vzniku autorství, spoluautorství nebo jiné formy autorství k dílu podle předchozího odstavce, zavazuje přednostně uskutečnit s Organizátorem jednání za účelem udělení licence k použití díla pro propagační a vzdělávací účely v rámci Vzdělávacího programu.


 

XII. Závěrečná ustanovení

 

a) Účastník zároveň souhlasí s použitím audiovizuálních záznamů ze Vzdělávacího programu pro propagační účely.

b) Organizátor je oprávněn osobní údaje a audiovizuální záznamy ze Vzdělávacího programu dále zpracovávat, a to při organizování svých dalších aktivit, pro marketingové účely, prezentaci a propagaci aktivit Organizátora.

 

c) Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje Účastník Organizátorovi na základě zvláštního souhlasu.

 

d) Připomínky, jakož i reklamace je třeba podat písemně nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se Účastník dozvěděl o skutečnosti zakládající nárok na reklamaci/připomínky.

 

e) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č.j. 40/1964 Sb. Občanský zákoník případně dalšími právními předpisy patřícími do právního řádu Slovenské republiky.

 

f) Smluvní strany se zavazují řešit jakékoli případné spory vyplývající z jejich právních vztahů přednostně mimosoudní vzájemnou dohodou.

 

g) V případě, že by Smluvní strany nevěděly, navzdory vynaloženému maximálnímu úsilí, dospět k vzájemné dohodě o vyřešení případného sporu, jsou k řešení těchto sporů příslušné všeobecné soudy Slovenské republiky, popřípadě jiné orgány veřejné moci Slovenské republiky podle povahy sporu.

 

h) Smluvní strany prohlašují, že všechny podmínky jsou jim jasné a srozumitelné, souhlasí s nimi a zavazují se je plnit.

 

ch) Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo doplňovat tyto Všeobecné podmínky, přičemž o každé změně nebo doplnění přiměřeným způsobem informuje Účastníka. Taková změna nebo doplnění nabývá platnosti a účinnosti zveřejněním změněných nebo doplněných Všeobecných podmínek na stránce www.lifbee.com. V případě, že Účastník nebude se změnou nebo doplněním souhlasit, je oprávněn odstoupit od Smlouvy podle podmínek uvedených v těchto Všeobecných podmínkách v části o odstoupení od Smlouvy.

 

i) Pokud je nebo se stane některé z ustanovení těchto Všeobecných podmínek neplatným nebo neúčinným, nastoupí místo těchto ustanovení, které se smyslem a účelem k takovému neplatnému nebo neúčinnému ustanovení nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 

j) Tyto Všeobecné podmínky účasti na Vzdělávacím programu jsou platné a účinné od 15. 05. 2023 a jsou nedílnou součástí registrace Účastníka do Vzdělávacího programu.

bottom of page