Všeobecné podmienky účasti v programe Lifbee Academy

uzatvorené podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Zmluva“ alebo „Všeobecné podmienky“)

I. Základné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné podmienky upravujú pravidlá účasti na vzdelávacom programe Lifbee Academy organizovanom občianskym združením BioHive o.z. 

 

Upravujú taktiež práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. Organizátora a Účastníka Vzdelávacieho programu. 

Definície pojmov:

a) Organizátor: BioHive o.z., so sídlom Račianska 43, 831 02 Bratislava, IČO: 529 393 83, zapísané v Evidencii občianskych združení vedených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod reg. č. VVS/1-900/90-58548.(ďalej len “Organizátor”) 

 

b) Cieľom a predmetom činnosti združenia je dobrovoľnou aktivitou svojich členov, odborne a materiálne vykonávať základnú činnosť združenia a to:

 • Vykonávať vzdelávacie činnosti pre mladých ľudí v oblasti prehlbovania sebarozvoja a tvorby vlastného produktu vo vedeckej, výskumnej alebo komerčnej sfére, alebo ich prepojením.

 • Robiť osvetu v oblasti popularizácie vedy, rozvoja vedeckého prostredia, úlohy biznisu vo vede,  aplikovaného výskumu a umiestnenia jeho produktov na trh.  

 • Vytváranie systematických krokov k vytvoreniu motivujúceho prostredia, kde mladí ľudia budú  môcť slobodne tvoriť a venovať sa realizácii svojich nápadov.

 • Podporovať nadaných študentov a mladých ľudí v ich osobnom sebarozvoji formou udelenia, alebo sprostredkovanie štipendií.

 • Organizovať podujatia a súťaže na popularizačnú činnosť a prezentačnú činnosť aktivít vyvíjaných BioHive o.z. 

(ďalej len “Cieľ činnosti združenia”) 

d) Účastníkom sa rozumie osoba, ktorá sa prihlásila na Vzdelávací program prostredníctvom prihlasovacieho formulára.  Za neplnoletého Účastníka koná jej zákonný zástupca v zmysle platných právnych predpisov.  

(ďalej len “Účastník“, alebo “Študent” )

 

e)  Vzdelávacím programom Lifbee Academy sa rozumie: 8 mesačný online vzdelávací program, počas ktorého Účastníci absolvujú sériu online prednášok, workshopov a projektové vzdelávanie, počas ktorého pracujú na zadanom projekte.  V rámci projektovej časti sú Účastníci zaradení do tímov. Počet Účastníkov je obmedzený maximálne na 50 Účastníkov. (ďalej len “Vzdelávací program”) 

 

f) Výberovým procesom sa rozumie proces po registrácii, ktorý predchádza zaradeniu Účastníka do programu. Organizátor v rámci výberového procesu posudzuje vhodnosť Účastníka pre zaradenie do programu a jeho výsledkom môže byť prijatie Účastníka do Vzdelávacieho programu, alebo zamietnutie registrácie.  (ďalej len “Výberový proces”) 
 

II. Registrácia do programu

 

a)  Účastník sa registruje na stránke www.lifbee.com, vyplní a odošle online prihlasovací formulár (registrácia) nachádzajúci sa na podstránkach, ktorý je zo strany Organizátora potvrdený automaticky prihlasovacím systémom.

b) Registrácia je platná za podmienky vyplnenia a odoslania registračného formulára. 

c) Organizátor následne zaradí Účastníka do Výberového procesu, ktorý bude ukončený najneskôr 3 dni pred začatím vzdelávacieho programu. 

c) Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Účastníkom vzniká dňom prijatia Účastníka do Vzdelávacieho programu na základe Výberového procesu a zaslaním informácie o jeho prijatí na mail Účastníka, v ktorom Účastník potvrdí účasť na programe. 

e) Organizátor si vyhradzuje právo nerealizovať hodiny vzdelávacieho programu v dňoch vianočných prázdnin, dňoch pracovného pokoja, v dňoch štátneho sviatku. 

 

III. Obsah vzdelávacieho programu

Súčasťou programu je:

a) Prístup na teoretické webináre a prednášky v rámci modulov:  úvod do programu, všeobecný prehľad o biotechnológiách, marketingový mix pri tvorbe produktu, špecifiká biotechnologického priemyslu, vývoj produktu a tvorba biznis plánu, sebapoznanie a tímová spolupráca.

b) Vstup zdarma na offline a online podujatia Biotalks (po registrácii na podujatie)

c) Online workshopy, tímová spolupráca a asistencia mentorov pre tím v rámci modulu praktickej projektovej spolupráce na vývoji produktu.

d) Online, alebo offline sprievodné podujatia a teambuildingy

e) Vyhodnotenie práce Účastníka

 

Jednotlivé aktivity sa budú v priemere konať 2 a viac krát do týždňa s minimálnou priemernou časovou dotáciou 120 minút do týždňa.  

 

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť spôsob vykonávania vyššie uvedených aktivít v rámci Vzdelávacieho programu na online/offline formu alebo tieto kedykoľvek dočasne prerušiť, prípadne zmeniť termín konania jednotlivých aktivít v prípade výskytu nepredvídateľných okolností objektívne znemožňujúcich alebo podstatne sťažujúcich vykonávanie predmetných aktivít v offline/online forme. 


 

IV. Školné za vzdelávací program

 

a) Školné slúži na zabezpečenie Cieľu činnosti združenia v súvislosti so Vzdelávacím programom.

b) Výška školného za vzdelávací program je: 712 €.

c) Organizátor posiela spolu s potvrdením prijatia registrácie e-mailom Účastníkovi zálohovú faktúru vo výške 100% ceny Vzdelávacieho programu.

d) Účastník má možnosť uhrádzať zálohovú faktúru: 

 • jednorázovo – v plnej výške školného vystaveného v zálohovej faktúre 

 • alebo po schválení Organizátorom aj formou mesačných splátok.

e) Účastník, ktorý obdržal zálohovú faktúru je povinný uhradiť cenu za Vzdelávací program bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet Organizátora: 

 • jednorázovo v plnej výške – najneskôr 10 dní od vystavenia faktúry 

 • alebo v prípade mesačných splátok - najneskôr 4. deň v príslušnom kalendárnom mesiaci 

 • ako variabilný symbol (VS) uvedie číslo vygenerované prihlasovacím systémom (VS je uvedený v zálohovej faktúre) 

 • v poznámke uvedenie meno Účastníka 

 • peňažný ústav - Slovenská Sporiteľňa a.s. - názov účtu: BioHive o.z. - číslo účtu: 5168784614/ 0900 - IBAN: SK2009000000005168784614

f) V prípade, že Účastník neuhradí zálohovú faktúru v termíne splatnosti, odošle mu Organizátor upomienku č.1, v ktorej ho vyzve k neodkladnej úhrade faktúry. Ak Účastníkneuhradí po výzve upomienkou č.1 zálohovú faktúru, odošle mu Organizátor emailom upomienku č.2. Ak Účastníkopäť neuhradí po výzve upomienkou č.2 zálohovú faktúru, je Organizátor oprávnený využiť všetky dostupné právne prostriedky na vymáhanie pohľadávky. 

g) Organizátor sa zaväzuje po prijatí jednorázovej platby alebo jednotlivých mesačných splátok na príslušný bankový účet odoslať Účastníkoviemailom potvrdenie o platbe, t.j. daňový doklad – faktúru. 

h) Všetky ceny uvedené na stránke sú konečné. Akciové ceny sú platné do dátumu ukončenia akcie. Akékoľvek dodatočné zľavy, či individuálne zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné. 

 

V. Práva a povinnosti Účastníka

 

a) Účastník prehlasuje, že všetky údaje vyplnené v prihlasovacom online formulári sú pravdivé. 

b) Účastník je povinný o všetkých zmenách týkajúcich sa účasti na Vzdelávacom programe informovať Organizátora aj písomnou formou - e-mailom na adresu simona@lifbee.com.

c) Účastník sa zaväzuje dodržiavať pravidlá slušného správania a pravidlá určené Poskytovateľom priestoru.

d) V prípade neúčasti Účastníka na aktivite v rámci Vzdelávacieho programu, Organizátor uhradenú cenu za vymeškané hodiny Účastníkovi nevracia. 

e) V prípade vymeškania aktivity v rámci Vzdelávacieho programu má Účastník nárok (v prípade súhlasu lektora) na prístup k materiálom a zadaniam z vymeškaných hodín . 

f) V prípade aktivít s prezenčnou formou účasti sa Účastník zaväzuje dodržiavať pravidlá slušného správania, bezpečnosti a pravidlá určené poskytovateľom priestoru a Organizátorom, tak aby nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku, či už Účastníka, alebo iných osôb.

g) Účastník je povinný sa zúčastniť minimálne 75% teoretických aktivít (nazbierať 75% bodov) a minimálne 75% aktivít spojených s tímovou spoluprácou na projekte vývoja produktu (nazbierať 75% bodov), ktoré do daného termínu mal možnosť absolvovať. Každá aktivita je vážená bodovou hodnotou, ktorá určuje jej dôležitosť v rámci obsahu.

h) Účastník je povinný postupovať v rámci účasti na Programe a pri plnení tejto Zmluvy v dobrej viere, s náležitou starostlivosťou a za účelom zabezpečenia bezproblémových a riadnych vzťahov medzi Organizátorom, Účastníkom a inými účastníkmi Vzdelávacieho programu. 


 

VII. Práva a povinnosti Organizátora

  

a) Organizátor sa zaväzuje uviesť na svojej webovej stránke všetky informácie pravdivo a zrozumiteľne. 

b) Organizátor sa zaväzuje dodržať všetky podmienky uvedené v týchto Všeobecných podmienkach. 

c) Organizátor nenesie zodpovednosť za činnosť tretích strán v súvislosti s organizáciou a konaním Vzdelávacieho programu (napr. zmluvní partneri a suborganizátori). 

d) Organizátor nenesie zodpovednosť za kvalitu spojenia pri online komunikácii, ktorá je zabezpečovaná online nástrojmi tretích strán a prevádzkovateľmi digitálnych sietí.

f) Ak je Organizátor nútený v prípade nepredvídateľných objektívnych skutočností v priebehu Vzdelávacieho programu (napr. nedostatočný počet študentov) zmeniť podmienky Vzdelávacieho programu alebo zrušiť Vzdelávací program, informuje o tejto skutočnosti Účastníka bezodkladne. Organizátor navrhne Účastníkovi zmenu termínu za iný zo svojej ponuky, prípadne inú formu náhrady. Ak Účastník s navrhovanými zmenami nesúhlasí a Účastník vo Vzdelávacom programe nebude ďalej pokračovať, Organizátor vráti Účastníkovi pomernú časť uhradeného školného, a to v závislosti od už absolvovaných hodín Vzdelávacieho programu. 

e) Pri zrušení Vzdelávacieho programu v prípade nepredvídateľných objektívnych skutočností ešte pred jeho začatím (napr. nedostatočný počet študentov) je Organizátor povinný Účastníka informovať o tejto skutočnosti bezodkladne, a to najneskôr 1 deň pred začatím Vzdelávacieho programu. V prípade, že sa na základe uvedených skutočností Vzdelávací program nezaháji, Účastník má právo na vrátenie uhradeného školného za Vzdelávací program. 

 

VIII. Odstúpenie od Zmluvy, vylúčenie zo Vzdelávacieho programu

 

a) Účastník môže odstúpiť od Zmluvy aj bez udania dôvodu, a to písomnou formou/e-mailom. 

b) Účastníkovi odstúpením od Zmluvy nevzniká nárok na vrátenie uhradeného poplatku za Vzdelávací program, ani jej pomernej časti. 

c) Odstúpením Účastníka od Zmluvy nezaniká nárok Organizátora na uhradenie celkového poplatku za Vzdelávací program Účastníkom.  

d) Organizátor môže vylúčiť Účastníka za hrubé, alebo opakované porušenie disciplíny a pravidiel v rámci Vzdelávacieho programu, predovšetkým pravidiel uvedených v čl. V týchto Všeobecných podmienok. Rovnako môže vylúčiť Účastníka v prípade, že sa nezúčastnil minimálne 75% teoretických aktivít (nenazbieral 75% bodov) a minimálne 75% aktivít spojených s tímovou spoluprácou na projekte vývoja produktu (nenazbieral 75% bodov), ktoré do daného termínu mal možnosť absolvovať. Každá aktivita je vážená bodovou hodnotou, ktorá určuje jej dôležitosť v rámci obsahu.

Vylúčením Účastníka Organizátorovi nezaniká nárok  na uhradenie celkového poplatku za Vzdelávací program Účastníkom.

e) Odstúpenie Účastníka od Zmluvy je platné a účinné dňom doručenia písomného oznámenia Organizátorovi. 

f) Organizátor môže odstúpiť od Zmluvy v prípade objektívne nepredvídateľných okolností alebo v prípade, že Účastník nesplní všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy. 

 

IX. Štipendium

a) Organizátor si vyhradzuje právo udeliť  Účastníkovi štipendium. 

b) Organizátor sa môže rozhodnúť udeliť štipendium na základe nepriaznivej finančnej situácie Účastníka (sociálne štipendium). 

c) Organizátor sa môže rozhodnúť udeliť štipendium aj na základe aktívneho prístupu Účastníka k aktivitám, ktoré sú predmetom Vzdelávacieho programu(motivačné štipendium). 

d) Na štipendium nevzniká Účastníkovi právny nárok. 

e) Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o výške štipendia. Organizátor posudzuje podmienky získania štipendia a výšku štipendia pri každom Účastníkovi individuálne. Organizátor môže udeliť štipendium najmä vo forme zľavy zo školného alebo vo forme peňažného daru určeného na podporu vzdelávania Účastníka. 

 

X. Rozdelenie do tímov

 

a) Súčasťou procesu Vzdelávacieho programu bude aj zaraďovanie do tímov. Čím sa myslí vytvorenie pracovných skupín Účastníkov, ktorí budú riešiť zadaný problém počas trvania projektovej časti Vzdelávacieho programu.

b) Organizátor si vyhradzuje právo rozdeliť Účastníkov podľa vlastného uváženia. 

c) Právo Účastníka a Objednávateľa na reklamáciu sa nevzťahuje na zaradenie do tímu, interakcie a kvalitu spolupráce v rámci tímu.

 

IX. Dielo a jeho licencovanie na propagačné účely a vzdelávacie účely

 

a) Účastník berie na vedomie, že v rámci aktivít Vzdelávacieho programu prípadne vďaka týmto aktivitám môže, vzhľadom na ich povahu, dôjsť k vzniku diela v akejkoľvek podobe a forme v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. 

b) Účastník sa týmto, v prípade vzniku autorstva, spoluautorstva alebo inej formy autorstva k dielu podľa predchádzajúceho odseku, zaväzuje prednostne uskutočniť s Organizátorom  rokovania za účelom udelenia licencie na použitie diela na propagačné a vzdelávacie účely v rámci Vzdelávacieho programu. 
 

XII. Záverečné ustanovenia

 

a) Účastník zároveň súhlasí s použitím audiovizuálnych záznamov zo Vzdelávacieho programu na propagačné účely. 

b) Organizátor je oprávnený osobné údaje a audiovizuálne záznamy zo Vzdelávacieho programu ďalej spracovávať, a to pri organizovaní svojich ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu aktivít Organizátora. 

c) Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje Účastník Organizátorovi na základe osobitného súhlasu.  

d) Pripomienky, ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sa Účastník dozvedel o skutočnosti zakladajúcej nárok na reklamáciu/pripomienky. 

e) Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník prípadne ďalšími právnymi predpismi patriacimi do právneho poriadku Slovenskej republiky. 

f) Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť akékoľvek prípadné spory vyplývajúce z ich právnych vzťahov prednostne mimosúdnou vzájomnou dohodou.  

g) V prípade, že by Zmluvné strany nevedeli, napriek vynaloženému maximálnemu úsiliu, dospieť k vzájomnej dohode o vyriešení prípadného sporu, sú na riešenie týchto sporov príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky, prípadne iné orgány verejnej moci Slovenskej republiky podľa povahy sporu.  

h) Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky podmienky sú im jasné a zrozumiteľné, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich plniť. 

ch) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo dopĺňať tieto Všeobecné podmienky, pričom o každej zmene alebo doplnení primeraným spôsobom informuje Účastníka. Takáto zmena alebo doplnenie nadobúda platnosť a účinnosť zverejnením zmenených alebo doplnených Všeobecných podmienok na stránke www.lifbee.com.  V prípade, že Účastník nebude so zmenou alebo doplnením súhlasiť, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach v časti o odstúpení od Zmluvy. 

i) Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení týchto Všeobecných podmienok neplatným alebo neúčinným, nastúpi namiesto týchto ustanovenie, ktoré sa zmyslom a účelom k takémuto neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

j) Tieto Všeobecné podmienky účasti na Vzdelávacom programe sú platné a účinné od 24. 05. 2021 a sú neoddeliteľnou súčasťou registrácie Účastníka do Vzdelávacieho programu.