top of page

Poučení o  zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto potvrzuji, že jsem byl poučen o zpracování osobních údajů a uděluji, jako dotyčná osoba, výslovný, bezvýhradný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v níže uvedeném rozsahu, k níže uvedenému účelu a po níže uvedenou dobu, ve smyslu § 13 zákona č. 1/2003. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon č. 18/2018 Sb. “), Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 26. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), jakož i dalších příslušných právních předpisů.  

Provozovatelem osobních údajů je občanské sdružení BioHive oz se sídlem Račianska 43, 831 02 Bratislava, IČO: 52 939 383, e-mail: simona@lifbee.com (dále jen „ Provozovatel “).

Odpovědnou osobou , která plní úkoly na úseku zpracování osobních údajů je: Matej Held, e-mail: matej@lifbee.com , tel. č.: 0903121349.

Provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění účasti na programu Lifbee Academy a vyhodnocení práce a schopnosti zájemců a účastníků programu (dále jen „ Program “) jakož i za účelem zabezpečení všech s tím souvisejících akcí, za účelem spolupráce s partnery Programu, za účelem propagace Provozovatele , partnery Programu a Programu a za účelem zabezpečení všech s tím souvisejících a nezbytných právních a faktických úkonů.  

Osobní údaje dotyčné osoby se zpracovávají v rozsahu : jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, rozsah/stupeň ukončeného a aktuálního vzdělání, tel. č., životopis, případné jiné kontaktní údaje, případně jiné údaje potřebné k zajištění účasti dotyčné osoby v Programu as tím souvisejících akcí a aktivit.  

Dotčená osoba tímto dále souhlasí s tím, aby Provozovatel zveřejnil zpracovávané osobní údaje za účelem propagace Provozovatele, partnerů Programu a Programu v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rozsah/stupeň ukončeného a aktuálního vzdělání, osobní fotografie, fotografie z Programu, audiovizuální záznamy z Programu, vyhotovené výstupy z Programu, názory a recenze účastníků, profily účastníků, případně další údaje nezbytně nutné k propagaci.  

Dotčená osoba uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů na dobu nezbytnou k zajištění účasti dotčené osoby v Programu a zajištění propagace Provozovatele a Programu.  

Dotčená osoba má právo požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby (právo na informaci ohledně rozsahu a účelu zpracování), právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracování osobních údajů , jakož i právo na přesnost osobních údajů. Dotčená osoba může svůj souhlas kdykoli odvolat i uplatňovat výše uvedená práva, a to zejména zasláním na e-mailovou adresu simona@lifbee.com . Dotčená osoba má dále právo podat návrh na zahájení řízení podle § 100 zákona č.j. 18/2018 Sb. jakož i další práva vyplývající ze zákona č.j. 18/2018 Sb. a jiných obecně závazných právních předpisů.  

Dotčená osoba souhlasí s tím, že Provozovatel poskytne osobní údaje dotčené osoby dalším osobám podílejícím se na provádění Programu, za účelem spolupráce s partnery Programu a propagací Provozovatele a Programu. 

bottom of page