top of page

Dobrý prieskum trhu je životná skúška mnohých startupov. A letná výzva pre naše vedecké tímy.


Sú obaly naozaj ekologický nepriateľ? Čo je najväčším problémom pri ich recyklácii? Prečo zber PET fliaš nestačí? A existujú už ekologickejšie riešenia, o ktorých by sme mali rozhodne vedieť viac?


Aj na tieto otázky sa naši účastníci Lifbee Academy snažili nájsť odpovede počas letnej výzvy, ktorú sme odštartovali v druhej polovici júla. Za dva týždne sa mladí biológovia, biotechnológovia, farmaceuti, ale aj medici či podnikavci pospájali do tímov, aby čelili dvom letným výzvam s podporou našich priemyselných partnerov. S Katkou Kretter zo spoločnosti ENVI - PAK sa postavili pred tému odpadu z obalov spotrebných tovarov a hľadali ekologickejšie alternatívy na trhu i možné budúce trendy.


Životná výzva pre mnohé startupy, Letná výzva v Lifbee

Kvalitný market research, teda prieskum trhu, je oblasť, o ktorej sa síce na startupových súťažiach a v biznisových akcelerátoroch rozpráva veľa. No napriek tomu je to jeden z najviac podceňovaných krokov pri tvorbe vlastných produktov a služieb. Na to, aby sme vytvorili funkčné riešenie musíme mať najprv dobre zadefinovaný problém, ktorý chceme vyriešiť. A to sa bez kvalitného prieskumu trhu, konkurencie, ale najmä bez zmapovania stakeholderov a ich potrieb a výziev, ktorým na danom trhu čelia, skrátka nedá urobiť dobre.


Práve preto prieskumu trhu prikladáme v našom inkubátore pre mladých vedcov a podnikateľov špeciálny dôraz. Už počas prvých mesiacov sa účastníci učia na vlastnej koži, aké to je, získať prehľad a potrebné insighty od zainteresovaných organizácií, firiem aj spotrebiteľov. Aby si vyskúšali reálne podmienky, spojili sme sa opäť s etablovanými exportnými partnermi, ktorí zadefinovali výzvu prieskumu spoločne s nami. A poskytli našim tímom okrem východiskových informácii o danom segmente aj mentoring.


Zjednodušene sa dá celý proces letnej výzvy opísať ako 3 týždňový program:

  • začíname predstavením výziev a odbornými prezentáciami od mentorov, ktoré pomôžu tímom pochopiť daný segment, aktuálny stav aj možné budúce trendy, legislatívne rámce aj biznisové príležitosti.

  • nasleduje jednodňový hackathon, počas ktorého sa tímy môžu radiť s odborníkmi a mentormi. Jeho cieľom je definovať zúženú oblasť, kde vidia potenciál a na ktorú sa budú vo svojom prieskume zameriavať.

  • ďalšie dni tímy pracujú s rôznymi typmi dát, od štatistík, cez verejne dostupné reporty firiem aj s priamym oslovovaním zástupcov výrobcov obalov či konkrétnych produktov.

  • záverom je zhrnutie insightov o aktuálnom dianí na trhu, zmapovanie výrobcov ekologických alternatív v oblasti obalov aj načrtnutie nových prichádzajúcich materiálov, ktoré raz môžu vyriešiť súčasné problémy stakeholderov. To všetko vo forme open source dokumentov prieskumu trhu od účastníkov letnej výzvy, ktoré poslúžia ako solídny základ pre inovátorov v našom regióne a krátkych prezentácii pred porotou a partnermi.


Tvorcovia našej akadémie veria, že takýto “live” tréning lepšie pripraví účastníkov na to, čo ich čaká od septembra v inkubačnej časti Lifbee, kde budú priamo tvoriť svoje vlastné biznisovo-vedecké produkty a služby. A zároveň ponúkne firmám, ktoré spolutvoria zadania, netradičné a svieže pohľady novej generácie na tak tradičnú vec, ako je prieskum trhu.Celosobotný hackathon Letnej Výzvy Lifbee Academy 2022

Čo je teda hlavným problémom obalov? A zmiznú po roku 2030?


Alebo by otázka mala znieť, či sú obaly vlastne problém? Z pohľadu ekologického znečistenia a tvorby odpadov áno, no obaly majú svoju výraznú nenahraditeľnú úlohu. Prioritnou funkciou obalov je samozrejme ochrana produktu - a teda aj ochrana a bezpečnosť spotrebiteľa. Aby sa k nemu dostal daný produkt bezpečnom stave. Či už na konzumáciu pri potravinách, či liekoch, alebo na ďalšie narábanie, keď hovoríme napríklad o kozmetike a čistiacich prostriedkoch. Práve počas aktuálnych rokov pandémie sa stala táto ochranná funkcia obalov ešte dôležitejšou. No úmerne s tým narástla aj spotreba obalov a následný odpad. Ako teda bojovať proti takýmto vedľajším efektom? Zaznievalo od študentov v sobotné ráno v Coworkingu Cvernovka. Boj proti nadmerným obalom sa dá vyhrať jedine aktivitami na viacerých frontoch, ako hovorí aj naša odborná mentorka Katka Kretter zo spoločnosti ENVI - PAK.


“Keď sa pozrieme na koniec života obalov - teda okamih, kedy sa z obalu stáva odpad, tak prioritou by mala byť kvalitná recyklácia, nie downcycling ani energetické zhodnotenie odpadu. Existujú rámcové ciele EÚ, ktoré sú veľmi ambiciózna a už dnes treba robiť odvážne kroky k ich naplneniu.” Katka Kretter zo spoločnosti ENVI - PAK.


Na tom legislatívnom bojisku prichádza k veľkým dlho plánovaným zmenám. Do roku 2030 majú byť všetky obaly uvedené na trh EÚ opakovane použiteľné alebo recyklovateľné, čo znamená zákaz jednorazových či nerecyklovateľných obalov. S tým bude spojené aj nové označovanie obalov výrobkov na základe splnenia kritérií pre kompostovanie, recykláciu či znovupoužitie. Samotný spotrebiteľ tak dostane do rúk tieto informácie.


Medzi dobre recyklované obalové materiály patrí podľa odborníkov ENVI - PAK papier a sklo. Papierový odpad má recyklačný podiel podľa EÚ priemeru až cez 80 %, na Slovensku má najlepší podiel sklo, u spoločnosti ENVI - PAK dosiahla recyklácia až 100 % podiel z vytriedeného skleneného odpadu.


“Čo je pomerne pesimistické číslo, je práve podiel recyklácie plastov. V EÚ je to len niečo málo cez 40 %. Slovensko sa síce nachádza medzi najlepšími v rámci týchto dát, relevantnosť štatistík je však tažko posúditeľná, keďže na Slovensku stále chýba informačný systém pre túto oblasť.” Katka Kretter zo spoločnosti ENVI - PAK.Údaje o celkovom počte vyrobených a dovážaných obalov na Slovensko nie sú verejné. Preto vieme v rámci témy odpadov pracovať iba s množstvami z recyklačných staníc či triediacich liniek. Prípadne s informáciou o množstve odpadu ako celku vyzbieranom v jednotlivých častiach SR alebo EÚ. Aj to je reálna výzva pri trhovom prieskume, pracovať s obmedzenými či ťažko overiteľnými dátami. Mnohé začínajúce startupové tímy kvôli podobným prekážkam následne nevedomky dáta skreslujú a nesprávne generalizujú. Získať relevantné dáta je dnes základ úspechu a niekedy biznis case sám o sebe.Preto sme sa snažili pripomínať našim študentom, aký rozdiel je medzi hypotézou a dátami podloženým tvrdením.


“Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek pomôže zvýšiť objem recyklácie tychto obalov. Pred zavedením zálohovania sa na Slovensku vyzbieralo 62 % PET fliaš, cieľ je 90 %. Je však potrebné zamerať sa aj na ostatné druhy obalov – najmä na mäkké plasty, ktorých je podstatne viac.“ Katka Kretter zo spoločnosti ENVI - PAK


Ak sa aj odpad vytriedi, nedá sa už opätovne využiť, a preto je väčšina z odpadu j recyklovaná. No aj recyklovaný materiál nemusí vždy nájsť svoje ďalšie uplatnenie v každom segmente.Napríklad potravinárske odvetvie podlieha ešte náročnejším kritériám a uplatnenie recyklovaných obalov je tam zatiaľ v začiatkoch.


Momentálne je povolené používať na balenie potravín z recyklovaných materiálov iba recyklovaný PET. Pri segmente liečiv vstupujú do procesu ďalšie obmedzenia. Otázkou tak ostáva, či už existujú alternatívy materiálov vo vývoji, ktoré by raz mohli spĺňať tieto vysoké ochranné štandardy? A aké nové trendy vidno na trhu z obalmi?Nové požiadavky trhu aj nové materiály

Z úvodnej prezentácie o aktuálnom dianí na trhu obalov si od Katky naši účastníci odniesli insighty ako napríklad, že narastá dopyt po pružných obaloch, po vysoko bariérových polyméroch a kompozitných materiáloch. A určite ste si všimli nárast používania bioplastov medzi obalmi, napríklad v takom gastre. Negatívnym javom je, že spotreba jednorazových, hoci ekologickejších variantov obalov stúpa a využitie znovu použiteľných obalov kleslo za posledné roky. Toto má riešiť už spomínaná Smernica o ekodizajne EÚ. Po únavnom no produktívnom hackathone sa tímy rozhodli zamerať na nasledujúce segmenty:

  • Tím 1 v zložení Barbora Baligová, Zuzana Hucsková, Magdaléna Ľuptovcová a Terézia Stankovská a sa venoval prieskumu trhu obalových materiálov mäsových výrobkov  • Tím 2 v zložení Brigita Benkőová, Hana Horváthová, Helena Ignačáková a Pavol Praženica sa venoval prieskumu trhu obalových materiálov drogérie a kozmetiky  • Tím 3 v zložení Vanesa Chebenová, Tamara Golisová a Dominik Vele sa venovali prieskumu trhu obalov výživových doplnkov.V najbližších týždňoch postupne odprezentujeme zhrnutia výsledkov jednotlivých tímov.


Ďakujeme za podporu spoločnosti ENVI-PAK, ktorá bola zároveň zadávateľom výzvy funkčného eko-dizajnu obalových materiálov, spoločnosti Envien, a za podporu Nadačnému fondu METRO Slovakia v Nadácia Pontis.


Autor: Barbara Klimek


Comments


bottom of page